Dubois Organizing , januari 2020, versie 8 K.v.K. [62970038]
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOEPASSING.

Artikel 1.
1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Dubois Organizing - hierna te noemen de opdrachtnemer - zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is titel 7 van boek 7 BW van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden of de bepalingen van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijken.
3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
4. De opdrachtgever die door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, mede de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
5. Indien om welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige de voorwaarden onverminderd van kracht.
Je kan hier onze complete Algemene voorwaarden downloaden
 

Dubois Organizing is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO, deze organisatie voorziet in een klachtenprocedure.

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daartoe het onderhavige reglement vastgesteld. Bij de NOBCO aangesloten coaches hebben in de ‘overeenkomst tot aansluiting’ de gelding van deze klachtenregeling aanvaard. De NOBCO streeft door middel van de klachtenprocedure primair naar het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van bij de NOBCO aangesloten coaches. De Klachtencommissie streeft er in haar uitspraken naar dat zowel de klager als de Coach waarover de klacht gaat zich gehoord voelen en dat de Coach daaruit lering kan trekken voor zijn eigen praktijk.

De gehele klachtenprocedure kunt u hier downloaden

EMCC Diversiteit en Inclusie Verklaring
 

Dit document biedt een belangrijk kader dat beoogt om coaches, mentoren, en supervisoren in staat te stellen om Diversiteit en Inclusie onderdeel te maken van hun dagelijkse praktijk. De EMCC heeft als doel om – ten behoeve van de samenleving – te ontwikkelen, bekendheid te geven en te realiseren wat de beste manier van werken is die bij Mentoring en Coaching verwacht mag worden. Onze kracht is de diversiteit van individuen en Aangesloten Landen die ertoe bijdragen om de EMCC dé toonaangevende organisatie voor Mentoring en Coaching Supervisie te maken.

Hie kunt u de EMCC Diversiteit en Inclusie Verklaring downloaden